วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สถานที่ : ทดลองฝึกสอนที่โรงเรียน


ภาพการออกฝึกสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกผษษปีที่1/3 โรงเรียนเทศบาล 2  มุขมลตรี จังหวัดอุดรธานี ในฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3


ภาพระหว่างการสอนนักเรียนค่ะ
ให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้ัาเรียน :) 

ให้นั่งกันเป็นกลุ่มตัวโตกว่าครูอีก อิอิอิอิรูปตัวผู้สอนค่ะ


แผนการสอนที่นำไปสอน เป็น Reading , writing and listing ค่ะ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรายคาบหลัก Backward  Design 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่  6d     เรื่อง Culture corner                                                     เวลา 1 ชั่วโมง
วันที่  เดือน  มกราคม  2555                                                   ผู้สอน นางสาวโสรญา  มณีเนตร       

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/สู่ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
           มาตรฐาน ต. 1. 1 .1 /   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและ
           และแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

                        1.  นักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ  Culture corner ได้

                        2.  นักเรียนสามารถเขียนอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับอากาศ  ฤดูกาลได้

3.  สาระสำคัญ
                  ความรู้เกี่ยวกับ  Culture corner อากาศ และ ฤดูกาลในแต่ละภาคย่อมีความแตกต่างกัน นักเรียนควรศึกษาให้เข้าใจ
4.  สาระการเรียนรู้

                Function :     Asking and talking  about the weather and  season.

                Skills :           Listening, Reading, Writing.

                Content :       Culture corner

                Vocabulary:  Alaska, Winter, Spring, Summer, Autumn, short – sleeved, shirt, short,

                 long – sleeved, jeans, warm hat, gloves, walking shoes, boots, jacket, woollen  sweater, 

                 winter coat.

5.  ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้)
                1. กิจกรรม What clothes you need for  each season?
                2.  ใบงาน/แบบฝึกหัด
6.  คำถามสำคัญ

               -  Where  is Alaska?

               -  What do you know about the weather at Alaska?

              -  What is the weather  like  in each season?

7.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

    1.  Warm up

     1. ครูกล่าวทักทายแนะนำตัวกับนักเรียนบอกนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน

     2.  ถามนักเรียนเกี่ยวกับภูมิประเทศอากาศเช่น นักเรียนชอบอากาศฤดูไหนมากที่สุด ควรแต่งกายอย่างไร   

           ให้เหมาะสมกับฤดูกาล
     3.  นำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนเปิดหนังสือ Access student’s book 1: Culture corner
         หน้า 63
2.  ขั้นก่อนการอ่าน ( Pre – reading )
     1.  ครูอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง ก่อน 2  รอบ (โดยยังไม่บอกความหมาย)
               เช่น Teacher  :   Alaska, Winter, Spring, Summer, Autumn, short – sleeved, shirt, short,
                 long – sleeved, jeans, warm hat, gloves, walking shoes, boots, jacket, woollen  sweater, 

                 winter coat.

     2.  ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครู 1 รอบ พร้อมบอกความหมาย
                  Teacher :

                  Alaska  =  มลรัฐอะแลสกา,  Winter  = ฤดูหนาว

                  Summer  =  ฤดูร้อน,  Spring  =   ฤดูใบไม้ผลิ
                  Autumn  =  ฤดูใบไม้ร่วง,   short – sleeved  = เสื้อแขวนสั้นที่ใส่กับกระโปรง
                  shirt  = เสื้อ,   short  = กางเกงขาสั้น
                  long – sleeved  =  กางเกงขายาว,  jeans  = เสื้อยีนส์
                 warm hat  =  หมวกไหมพรหม,   gloves  = ถุงมือ
                 walking shoes  =  รองเท้าผ้าใบ,  boots  =  รองเท้าบูท
                 jacket  = เสื้อแจ็กเกต,  woollen  sweater   = เสื้อขนสัตว์
                winter coat  =  เสื้อกันหนาว
              Students  :
                Alaska  =  มลรัฐอะแลสกา,  Winter  = ฤดูหนาว
                  Summer  =  ฤดูร้อน,  Spring  =   ฤดูใบไม้ผลิ
                  Autumn  =  ฤดูใบไม้ร่วง,   short – sleeved  = เสื้อแขวนสั้นที่ใส่กับกระโปรง
                  shirt  = เสื้อ,   short  = กางเกงขาสั้น
                  long – sleeved  =  กางเกงขายาว,  jeans  = เสื้อยีนส์
                 warm hat  =  หมวกไหมพรหม,   gloves  = ถุงมือ
                 walking shoes  =  รองเท้าผ้าใบ,  boots  =  รองเท้าบูท
                 jacket  = เสื้อแจ็กเกต,  woollen  sweater   = เสื้อขนสัตว์
                winter coat  =  เสื้อกันหนาว
 3. ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์เองพร้อมความหมาย
                Students  :
                  Alaska  =  มลรัฐอะแลสกา,  Winter  = ฤดูหนาว
                  Summer  =  ฤดูร้อน,  Spring  =   ฤดูใบไม้ผลิ
                  Autumn  =  ฤดูใบไม้ร่วง,   short – sleeved  = เสื้อแขวนสั้นที่ใส่กับกระโปรง
                  shirt  = เสื้อ,   short  = กางเกงขาสั้น
                  long – sleeved  =  กางเกงขายาว,  jeans  = เสื้อยีนส์
                 warm hat  =  หมวกไหมพรหม,   gloves  = ถุงมือ
                 walking shoes  =  รองเท้าผ้าใบ,  boots  =  รองเท้าบูท
                 jacket  = เสื้อแจ็กเกต,  woollen  sweater   = เสื้อขนสัตว์
                winter coat  =  เสื้อกันหนาว
3.  ขั้นระหว่างการอ่าน ( While – reading )
 1.  ครูอ่านเรื่อง Alaska ในหนังสือ Access student’s book 1: Culture corner
         หน้า 63 ให้นักเรียนฟังก่อน 1 รอบ
 2.  ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง The Alaska climate  ตามครู และอธิบายความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้
      นักเรียนฟัง
 3.  ให้นักเรียนอ่านเรื่องเอง 1 รอบ จากนั้นตั้งคำถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น
                -  Where  is Alaska?

               -  What do you know about the weather at Alaska?

              -  What is the weather  like  in each season?
 4. ขั้นหลังการอ่าน ( Post – reading )
     1.   ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมระหว่างเรียน click on the region of  

           the map to see what clothes you need for each season.

     2.  ครูวาดรูปตารางตามแบบในหนังสือเรียน Access student’s book 1: Culture corner
         หน้า 63 แล้ว ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกไปเติมคำศัพท์ในช่องว่าง โดยครูมีคำถามสั้นๆ ว่า Winter  
         ก็ให้นักเรียนเลือกเติมคำศัพท์ที่ตรงกับ winter ซึ่งแปลว่าฤดูเหนาว
     3.  ร่วมกันเฉลยในชั้นเรียนว่าเพื่อนที่ออกไปเติมคำถูกต้องหรือไม่
    4.  ให้นักเรียนวาดรูปแผนที่ประเทศไทยและเขี่ยนบอกว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูกาล
  8.  การจัดบรรยายเชิงบวก
             กระต้นให้นักเรียนอ่านตามครู มีกิจกรรมในชั้นเรียนให้นักเรียนทำ มีสื่ออุปกรณ์ เกม เพื่อช่วยให้
             เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน
 9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
             1.  หนังสือ Access student’s book 1: Culture corner   หน้า 63
             2.  ใบงาน
10. กระบวนการวัดและประเมินผล
     10.1   กระบวนการวัดและประเมนผลตามสภาพจริง
          1.  วิธีการวัด
               การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
               ใบงาน
     10.2   เครื่องมือในการวัด
              -   แบบสังเกตในชั้นเรียน

              -   ใบงาน
1.1  แบบสังเกตในชั้นเรียน

ตัวชี้วัด
ดีมาก ( 3 )
ดี ( 2 )
พอใช้( 1 )
1.             ด้านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน2.             ด้านความสนใจในชั้นเรียน3.             ด้านความร่วมมือในชั้นเรียน

1.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ตัวชี้วัด
ดีมาก
ดี
พอใช้
-  ใบงานกิจกรรมในชั้นเรียน
นักเรียนทำใบงานกิจกรรมถูกทุกข้อ
นักเรียนทำใบงานกิจกรรมถูกส่วนใหญ่
นักเรียนทำใบงานกิจกรรมบางส่วน
การอ่านออกเสียงและความหมาย
นักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้องและบอกความหมายถูกต้องชัดเจน
นักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้องและบอกความหมายได้ส่วนใหญ่
นักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้องและบอกความหมายได้บ้าง


      


1.              บันทึกหลังการสอน
1.             ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.             ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.             แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  ลงชื่อ…………………………………
                                                                     (…………………………………)
                                                                                                                    ผู้สอน
                                                                                        วันที่……… เดือน…….…… พ.ศ. 2555


2.              ข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                ลงชื่อ……………………………
                                                                                                    (………………………………)
                                                                                                ตำแหน่ง………………………...
                                                                                                วันที่……… เดือน…….… … พ.ศ. 2555

3.              ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                ลงชื่อ……………………………
                                                                                                       (……………………………)
                                                                                                ตำแหน่ง… .……………………...
                                                                                             วันที่ เดือน……….…… พ.ศ.2555Worksheet 1
Name_________________ Surname _________________M. 1/___ No.____
         Directions : Draw the map of Thailand.What is the season In Thailand?

1.   _______________________

2.   _______________________
3.   _______________________
4.   _______________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น